ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

คลิกอ่าน รายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนและวิธีการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา  2563

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

มอบตัวนักเรียนในวันเสาร์ที่  15   กุมภาพันธ์   2563     เวลา  8.00   12.00  น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

มอบตัวนักเรียนในวันเสาร์ที่  15   กุมภาพันธ์   2563     เวลา  8.00   12.00  น.

  1. ผู้ปกครองชำระเงินค่ามอบตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ประมาณ  25,000  บาท   ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่5  ประมาณ 20,000 บาท ที่ห้องธุรการประถม
  1. กรอกข้อมูลในใบมอบตัวนักเรียน 1 แผ่น รูปถ่าย  1  รูป ขนาด 1 นิ้ว
  2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นำนักเรียนไปวัดชุดนักเรียนที่ร้านสหการอาคาร  1 (ตึกอนุบาล)
  1. สำหรับเอกสารการลาออกจากโรงเรียนเดิมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ให้ผู้ปกครองนำมาให้ทางโรงเรียนในช่วงเรียน

ภาคฤดูร้อน    เช่น  ใบ ปพ.1  ป.พ. 6  ป.พ.8

  1. สำหรับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นำสมุดพกจากโรงเรียนเดิมมาให้กับทางโรงเรียน

 

หมายเหตุ      นักเรียนที่สอบผ่านทุกคน  ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

                           ในวันที่ 23  มีนาคม  – 23  เมษายน  2563  เวลา   8.30 – 14.30 น.

  • ซื้อหนังสือในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 8.00 – 15.00 น.

                            และวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น.