ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์

ปรัชญาโรงเรียน
#

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มปิดกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2565

#

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2565

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ปี 2565