Latest News
 • กิจกรรมวันสันติภาพโลก

  New
 • วันสถาปนาโรงเรียน (ฉลองแม่พระบังเกิด)

  New
 • คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  New
 • กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย ปี 2562

  New
 • นักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562

  New
 • ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  New
 • โรงเรียนรับการตรวจโครงการโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562

  New
 • การนิเทศกัลยาณมิตรครูระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

  New
 • พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

  New
 • วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

  New

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2562
2-27 ก.ย. รับสมัครนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
6 ก.ย. ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
9 ก.ย. ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
10 ก.ย. ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
11 ก.ย. ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
16-20 ก.ย. นักเรียนปฐมวัยสอบปลายภาค 1/2562
21 ก.ย. นักเรียนปฐมวัยปิดเทอม
23-30 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1-ม.6)
28 ก.ย. สอบปฐมวัยนักเรียนใหม่
ตุลาคม 2562
1 ต.ค. ปิดเทอม ป.1-ม.6
2 ต.ค. ประกาศผลสอบ นักเรียนปฐมวัย
3-4 ต.ค. ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
4 ต.ค. ประกาศผลสอบนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7 ต.ค. ลงทะเบียนเรียนเสริม/สอบซ่อมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7-10 ต.ค. เรียนเสริม/สอบซ่อมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7-8 ต.ค. มอบตัวนักเรียนปฐมวัย
28 ต.ค. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562

ปรัชญาของโรงเรียน

“ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์”

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุภาพ ซื่อสัตย์ จิตศรัทธา” เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกตามแบบอย่างพระแม่มารีอา”

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “สีฟ้าขาว” ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นหางนกยูง”

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา