EDBA The Neo Innovation Expo 2023

มหกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรม “EDBA The Neo Innovation Expo 2023” ในหัวข้อ “Create a Better Life กล้าคิด กล้าทำ นำนวัตกรรม สร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม”

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ร่วมในพิธีเปิดและมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี

Share via
Copy link