#

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2566

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ปี 2566

#

ประกาศ

การใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีและ 3-6 ปี (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2566-2570