การเขียนแผนการสอนสู่นวัตกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดการอบรม เรื่อง การเขียนแผนการสอนสู่นวัตกรรมนักเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กรันย์พล วิวรรธมงคล เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับคณะครู โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Share via
Copy link