โรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบัวทอง และพี่ๆตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และ สารเสพติดประเภทต่างๆ

Share via
Copy link