โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม แผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม แผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี
– คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชี้แจงวัตถุประสงค์
– โรงเรียนนำเสนอภาพรวมแผนงาน สิ่งแวดล้อมและผลงานที่โดดเด่น
– เยี่ยมชมสถานที่/พื้นที่ ที่ใช้จัดกิจกรรมตามแผนงานฯ
– สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงาน / ผู้แทนนักเรียน)
– คณะกรรมการฯ สรุปข้อค้นพบ และให้ข้อเสนอแนะ