โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้

เด็กปฐมวัยนั้นมีความอยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ “นิทาน” จึงเป็นสิ่งที่เด็กจะเข้าถึงได้ง่ายสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วรรณกรรม เป็นฐานจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การสังเกต การอ่าน การใช้ภาษา ผ่านการเล่านิทาน ซึ่งนิทานที่นำมาเล่าจะเป็นนิทานที่เด็กๆ ให้ความสนใจ เหมาะสมกับวัย มีรูปภาพและสีสันสวยงามดึงดูดใจเด็ก มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และเนื้อเรื่องไม่ยาวเกินไป ซึ่งนิทานที่เด็กๆ สนใจจะสังเกตได้จากการที่เด็กๆ จะหยิบนิทานเล่มนั้นๆ มาดูรูปและอ่านเล่นบ่อยๆ ระหว่างการเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังจะมีการซักถาม พูดคุย ในระหว่างการเล่า เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็นและเข้าใจเรื่องราว ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสนใจและเพลิดเพลิน หลังจากการเล่านิทานจบครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เล่าไปข้างต้น เช่น กิจกรรมเกมการศึกษา การร้องเพลง การวาดภาพ เป็นต้น หลังจากนั้นการสรุปควรสอดแทรกคติธรรม สาระความรู้ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้นำไปปฏิบัติถูกต้อง ดังนั้น การเรียนการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน จะช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ภาษา รักการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความดีความชั่ว การอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนความสามัคคี ซึ่งผู้ปกครองสามารถเลือกนิทานที่เหมาะสมกับเด็กและนำไปเล่าให้เด็กๆ ฟังที่บ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

[Best_Wordpress_Gallery id=”49″ gal_title=”โครงการรักการอนุบาล”]

37020696_1865284756861441_4407484899305455616_o