โครงการพัฒนาศักยภาพครูลูกเสือ

“โครงการพัฒนาศักยภาพครูลูกเสือ” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณครูสาธิต เต็มรักษ์ คุณครูพีรพงษ์ เฟื่องฟุ้ง และผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรม วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565