โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการฉีดวัคซีน

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการฉีดวัคซีน” ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสนับสนุนจากศูนย์แคร์ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน หรือชุมชน ซึ่งนักเรียนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ: การฉีดวัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยลง และลดความรุนแรงของอาการหากเกิดการติดเชื้อ
  2. ป้องกันการแพร่ระบาด: การที่นักเรียนได้รับวัคซีน จะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อในโรงเรียนและชุมชน
  3. ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย: โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย
  4. สร้างความรู้และความตระหนักรู้: การจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนและการป้องกันโรค

Share via
Copy link