โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนางเอมอร ไม้งาม รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ในโรงเรียน
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

1