แผนกปฐมวัย รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากฝ่ายการศึกษาฯ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ แผนกปฐมวัย รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูในโรงเรียนเขต 3 และเขต 4 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมาเรียลัย โรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนยอแซฟ หนองรี โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา และโรงเรียนดาราสมุทร