อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567
แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ให้กับโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 3 ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมี คุณพ่อธนากร เลาหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ทั้งนี้มีคุณครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 134 ท่าน โดยวิทยากร คือ ดร.อาทิตย์ญา โพธิ์สวย

Share via
Copy link