อบรมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยและการป้องกันอุบัติภัย การใช้ถังดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุการณ์แก๊สรั่ว และการอพยพหนีภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์บนอาคารเรียน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง