วันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กันยายนของทุกปี