วันวิชาการเขต 3

วันวิชาการเขต 3

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จัดงานวิชาการเขต 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนในเขต 3 ประกอบด้วย
1.โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
2.โรงเรียนเซนต์แมรี่
3.โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
4.โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5.โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
6.โรงเรียนแม่พระประจักษ์
โดยมีคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จวจนพิธีกรรม นักเรียนร่วมร้องเพลง Give Thank และคุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3 กล่าวรายงานต่อท่านประธาน หลังจากท่านประธานกล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ได้มอบของที่ระลึกและโล่ให้ผู้อำนวยการทั้ง 6 โรงเรียน และคณะผู้บริหารชมนิทรรศการทั้ง 6 โรงเรียน

กิจกรรมวันวิชาการเขต 3 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตการศึกษาที่ 3
2.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของครู นักเรียนในระดับเขตการศึกษาที่ 3
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆในเขตการศึกษาที่ 3

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

IMG_4182