วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีวจนพิธีกรรม โดยบาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ หลังจากนั้นพิธีกรอัญเชิญพระราชประวัติ “วันพ่อแห่งชาติ” และถวายราชสดุดี ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ขับร้องเพลง “ในหลวงในดวงใจ” นั่งสมาธิ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

Share via
Copy link