วันครูและวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้กิจกรรมวันครูและวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีมอบโล่แก่ครู 25 ปี ครูเกษียณและครูดีศรีพระแม่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการศึกษาเอกชนนนทุบรี การแข่งขันวันวิชาการเขต 3 และการแข่งขันกีฬาต่างๆ