วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563