รายชื่อนักเรียน ที่ได้คะแนน O-net 80 คะแนนขึ้นไป

o-net-800×445

รายชื่อนักเรียน ที่ได้คะแนน O-net 80 คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 ฐิตารีย์ ศรัทธาสุจริต 92.25
2 จุฑามาส มู่ 87.25
3 พศินา ศรีคิรินทร์ 86.75
4 วชิรวิทย์ เมธาวิรุฬห์ 84.75
5 อัญวีณ์ โชติยศพงศ์ 84.75
6 ชนิดาภา บุญยุบล 84.50
7 ฐิตารีย์ จรียะธนา 83.00
8 กิ่งฉัตร บูรณพาสน์ 82.00
9 จิดาภา คำภูแสน 81.75
10 ภัทรียา เขตกุฎี 81.25

วิชาคณิตศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 ชาลิสา สุภะพรชัยกุล 100.00
1 เฌอ พิเชษฐวิทย์ 100.00
3 ณัฐวิชช์ สุวรรณวิไลกุล 95.00
4 พสธร จงรวมกลาง 95.00
5 ศุภวิชญ์ ตันติ์จิตรเวชกร 95.00
6 ศุภณัฐ คล้ายหาญ 95.00
7 กฤษณ์ ทองคำ 90.00
8 จริยาธรณ์ สรรค์โสภณ 90.00
9 จิตรภาณุ แสงรูจี 85.00
10 ณัฐพลกรณ์ กรประภาสิทธิ 85.00
11 กัญญาณัฐ กระบัง 85.00
12 ลิลลดา อาภาพีรพัฒนพงศ์ 85.00
13 ชุติเทพ พรมจันทร์ 85.00
14 กษิดิ์เดช ลีสันเทียะ 85.00
15 พิมพ์รดา พงษ์หาญพจน์ 80.00
16 กรวิชญ์ ยิ้มถนอม 80.00
17 สรวิศ หงษ์ภู 80.00
18 วชิรวิทย์ เมธาวิรุฬห์ 80.00
19 ภูริช พิชญานุรัตน์ 80.00
20 ประภาพร ภู่สุขเสมอ 80.00
21 สรวิชญ์ ศรีฟ้า 80.00
22 ภูวาริช กองจร 80.00
23 วิภูศิษฏ์ บุญมี 80.00

วิชาวิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 ศุภณัฐ คล้ายหาญ 85.00

วิชาภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 วชิรวิทย์ เมธาวิรุฬห์ 100.00
1 ศุภวิชญ์ ตันติ์จิตรเวชกร 100.00
3 พนัชกร ด่านจินดาผล 97.50
4 คุณานนต์ รามสูต 97.50
5 ฐิตารีย์ จรียะธนา 97.50
6 ศุภณัฐ คล้ายหาญ 97.50
7 กิ่งฉัตร บูรณพาสน์ 95.00
8 จุฑามาส มู่ 95.00
9 ณัฐภัทร สุดาเกียรติสกุล 95.00
10 ชยานิษฐ์ ศศินววรกุล 95.00
11 ชนิดาภา บุญยุบล 95.00
12 ฐิตารีย์ ศรัทธาสุจริต 95.00
13 สิริกัญญา สุขสุมิตร 95.00
14 พศินา ศรีคิรินทร์ 95.00
15 ณฐนนท เสนะจำนงค์ 95.00
16 สิริธิดา ศิวะ 92.50
17 นริญวดี ศิริชีพชัยยันต์ 92.50
18 วราวิศน์ วงษ์โปสยานนท์ 92.50
19 ณัฐนันท์ อภิรักษ์ชีวัน 92.50
20 อัญวีณ์ โชติยศพงศ์ 92.50
21 ฐิติปภา เชื้อกุล 90.00
22 พราวพัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 90.00
23 ชลลดา ทัศนา 90.00
24 กัญญาณัฐ กระบัง 90.00
25 วิกร ภากรเสถียร 90.00
26 เจนนิสา โดรีน  ดิ๊กแมน 90.00
27 ลิลลดา อาภาพีรพัฒนพงศ์ 90.00
28 ภลินี แสนไทย 90.00
29 ถาวรีย์ จุลศรี 90.00
30 รัญพรรษ พรหมเศษ 90.00
31 ปวีณ ร่วมจิตร 90.00
32 วรัชยา ชายหงษ์ 87.50
33 สหัสา ตุงคบุรี 87.50
34 ธัญยธรณ์ อินทรสุวรรณ 87.50
35 ทรียภาพ วรชินา 87.50
36 สรวิศ หงษ์ภู 87.50
37 ศิวพร การีรัตน์ 87.50
38 ชาลิสา สุภะพรชัยกุล 87.50
39 อสมาภรณ์ เจตนา 87.50
40 กษมา สายทา 87.50
41 วิภูศิษฏ์ บุญมี 87.50
42 กฤษณพงศ์ อรุณรุ่งเลิศ 87.50
43 อชิรญา จามีกรรักษ์ 87.50
44 ศุภิสรา พุฒิวรชาติ 85.00
45 ณัฐวิชช์ สุวรรณวิไลกุล 85.00
46 ธิติ ธิติเมธาวี 85.00
47 พฤกภูรี อุ่นวิเศษ 85.00
48 กมลเชษฐ์ โสภณนรินทร์ 85.00
49 จริยาธรณ์ สรรค์โสภณ 85.00
50 กริยากร เรืองเกษม 85.00
51 เฌอ พิเชษฐวิทย์ 85.00
52 ชญานิศ ภูธรฤทธิ์ 85.00
53 ปริฉัตร ไกรนรา 85.00
54 วิไลลักษณ์ นำเจริญวงศ์ 82.50
55 ภัทรียา เขตกุฎี 82.50
56 ศิวกร ยืนแน่นอน 82.50
57 ชัญญานุช สายหงษ์ 82.50
58 ภูวาริช กองจร 82.50
59 ภาณุพงศ์ เบญจมสิทธิ์ 82.50
60 ณภัทร อมรนวกุล 82.50
61 ชนากานต์ ทานิเอะ 82.50
62 กันตพัฒน์ ล้วนแก้ว 82.50
63 จิตรภาณุ แสงรูจี 80.00
64 ชนิดาภา อินทร์ศิริ 80.00
65 ธัญวิชญ์ เขียวนิล 80.00
66 กรวิชญ์ ลิ้มเจริญ 80.00
67 จิรัชญา ขัณฑวีระมงคล 80.00
68 เกื้อกูล เทพทำพันธ์ 80.00
69 ณัฐชนน โรจน์นครินทร์ 80.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 เพ็ญพิชชา ไวปิติ 82.00
2 โยษิตา ใจหาญ 80.00

วิชาคณิตศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 ธัญลักษณ์ ศรีรัตนัย 88.00
2 พิชชาภา อนันต์สุขธรรม 80.00

วิชาวิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1

วิชาภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 80 ขึ้นไป
1 ภูรินทร์ วรดิฐสกุลชัย 94.00
2 ชยกร เจียรสุวิกานต์ 84.00
3 ธีธัช ทวีศักดิ์ศรี 82.00
4 โยษิตา ใจหาญ 82.00
5 ปุณยวีร์ ชุมภู 80.00
6 ณเดช เดชาติวงศ์ 80.00