รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-Net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป