รายชื่อนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้ 80 คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้ 80 คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6