รับเกียรติบัตร โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563

ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ดังนี้
1. กิจกรรมสารานุกรมอุดมปัญญา จัดประกวดคัดไทย ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ม.6 รวม จำนวน 29 คน ระบายสี หัวข้อ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ในหลวง ร.9 นักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 จำนวน 16 คน
2. กิจกรรมบันทึกบัณฑิต (สมุดบันทึกการอ่าน) ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-ม.6 มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 2,110 คน และคิดเป็นร้อยละจากการอ่าน

Share via
Copy link