รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน-นักเรียนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลแก่นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง และเซอร์ลิลี่ นิลเขต สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 มีพิธีอันเชิญรางวัลพระราชทานสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ยังแท่นประดิษฐาน บริเวณหน้าอาคารเซนต์แมรี่

Share via
Copy link