รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี