ระดับปฐมวัย รับการนิเทศกัลยาณมิตร

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระดับปฐมวัย รับการนิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคณะครูโรงเรียนในเขต 3