พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน