พิธีเปิดวันวิชาการโรงเรียนและกิจกรรมบูรณาการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีเปิดวันวิชาการโรงเรียนและกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้บนพื้นฐานเลาดาโตซี โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นผู้ทำวจนพิธีเปิดงาน และคุณพ่อ ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ เป็นประธานในพิธีเปิด และจากนั้นมีการแสดง 5 ชุด และประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ/ฐานกิจกรรมต่างๆ