พิธีมอบโล่ครู 25 ปี/ครูดีศรีพระแม่/ครูเกษียณอายุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดพิธีมอบโล่ครูทำหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่ครู 25 ปี  ครูดีศรีพระแม่สกลสงเคราะห์และครูเกษียณอายุ

โล่รางวัลครูทำหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่ครู 25 ปี

 1. ครูปัณฑิตา ลุนคุณ
 2. ครูคนึงรัตน์ มีแต้ม
 3. ครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
 4. ครูหทัยภัทร์ ศตะรัตน์

ครูเกษียณอายุ

 1. ครูหทัยภัทร์ ศตะรัตน์
 2. ครูสำรวย จันทะภา
 3. ครูหทัยกาญจน์ ปานทอง
 4. ครูวัลย์ลดา รักษาวงษ์

โล่รางวัลครูดีศรีพระแม่สกลสงเคราะห์

 1. ครูสำรวย จันทะภา
 2. ครูประไพวรรณ หนูแก้ว
 3. ครูนรา ภิญโญ
 4. ครูศรีสุดา แสงพันธ์
 5. ครูณาตยา เสตะจันทน์
 6. ครูสุดากาญจน์ เรืองสวัสดิ์
 7. ครูจันทร์เพ็ญ ตันติอลงการ
 8. ครูพีรพงษ์ เฟื่องฟุ้ง
 9. ครูอ้อยทิพย์ จินตไพจิตร
 10. ครูอรภิณ สุขวัฒน์
 11. ครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล