พิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2566 การมอบรางวัล O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 และรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย จ.นครปฐม
รางวัลที่ได้รับมีดังนี้
.
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าปีการศึกษา 2565
.
โล่คะแนนเต็ม 100 คะแนน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน
.
รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
.
ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น จำนวน 1 คน
1.นางสุดากาญจน์ เรืองสวัสดิ์
.
ครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 คน
1.นางสาวนฤมล เนียมเทศ
.
ครูดีเด่นระดับโรงเรียน จำนวน 6 คน
1.นางสาวพิมพ์บุญ ทองครบุรี
2.นางสาววนิดา เกิดแย้ม
3.นางสาวพรรณี ศรีพลัง
4.นางศิริวรรณ กรัตสุวรรณ
5.นายพีรพงษ์ เฟื่องฟุ้ง
6.นางสาวปัณฑิตา ลุนคุณ

Share via
Copy link