พิธีมอบประกาศนียบัตร ปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567