พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความสำคัญของวันสำคัญนี้
ความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันที่คณะลูกเสือแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม การทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนามในวันนี้ เป็นการตอกย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม: การทบทวนคำปฏิญาณช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความตั้งใจในการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ซึ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย และการเสียสละ
เสริมสร้างความสามัคคี: การจัดพิธีสวนสนามและการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันในหมู่ลูกเสือ ทำให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน

Share via
Copy link