พิธีฉลองศาสนนามเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครูได้ร่วมอวยพรวันฉลองนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารีย์ ซึ่งเป็นนักบุญของเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์