ผลงานนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ

ผลงานนักเรียนในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันเอดส์ วันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่