ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระแม่สกลสเงคราะห์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์