ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)

รางวัลระดับชาติ

รางวัชนะเลิศ     นางสาวปานดาว บุญสมศรี       ม.2    สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
รางวัลที่ ๒    นางสาวกุลธิดา อินหา       ม.3    การกุศลวัดบูรพา สกลนคร
รางวัลที่ ๓    เด็กชายกานต์ สุขสันต์       ม.2    เมตตาศึกษา เชียงใหม่
รางวัลที่ ๔    เด็กหญิงปทิตตา ทวีธรรมถาวร       ม.3    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๕       เด็กหญิงวาสนา วิไธสง       ม.3    พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
รางวัลที่ ๖   เด็กหญิงอมรรัตน์ คำปาง       ม.3    เมตตาศึกษา เชียงใหม่
รางวัลที่ ๗    นางสาววรดา สังขไพพรรณ       ม.3    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๘    นางสาวปฎิดา อาญาสิทธิ์       ม.3    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๙     เด็กหญิงปารวี ปทุมสุวรรณ       ม.2    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๑๐    เด็กหญิงธนัญญา อนันตโภคทรัพย์       ม.2    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๑๑   เด็กหญิงปภาดา ทวีธรรมถาวร       ม.3    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
รางวัลที่ ๑๒       เด็กหญิงจันทรารัตน์ จวงสังข์       ม.2    ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
รางวัลที่ ๑๓      เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี       ม.2    ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา
รางวัลที่ ๑๔   เด็กหญิงพิชญธิดา แจ้งสวะ       ม.1    ราชูปถัมภ์ฯ เชียงใหม่
รางวัลที่ ๑๕     เด็กหญิงชมพูนุช ร่มเย็น       ม.2    รัตนบุรี สุรินทร์
รางวัลที่ ๑๕    เด็กชายอัณณพ แสงนะ       ม.3    ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
รางวัลที่ ๑๕     เด็กหญิงวริศรา แซ่หาญ       ม.1    ราชประชานุเคราะห์ พะเยา
รางวัลที่ ๑๘    เด็กหญิงณัฐธิดา หาญณรงค์       ม.3    แหลมราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช
รางวัลที่ ๑๘     เด็กหญิงจรินทร อนุเสถียร       ม.1    สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
รางวัลที่ ๒๐    เด็กชายปัณณวัฒน์ ป้องกันภัย       ม.3    วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.3-ป.4)

รางวัลระดับจังหวัด นนทบุรี

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณภัทร ลลิตวงศ์อุดม       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๒ เด็กหญิงกฤชภานุช ฟ้าอำนวยพร       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๒ เด็กชายธนบดี จันทร์มีชัยกุล       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๔ เด็กหญิงปาณิสรา กระทุ่มทอง       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๔ เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ นาคะรัต       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๖ เด็กหญิงชลพรรษ เจริญอาชาชัย       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๗ เด็กชายปุญญพัตน์ ครองธรรมชาติ       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๘ เด็กหญิงธนภรณ์ ขอชมกลาง       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๘ เด็กชายพิภู ศิริศีล       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๑๐ เด็กหญิงพิมพ์นารา จิรวโรดม       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๑๐ เด็กหญิงสุชัญญา ธนบูรณ์พาณิชย์       ป.4    พระแม่สกลสงเคราะห์

 

ไม่มีโรงเรียนอื่นแทรกได้

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.6)

รางวัลระดับจังหวัด นนทบุรี

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๒ เด็กชายทวีอมร ณ ทองก้อน ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๒ เด็กหญิงปณาลี ชูเชื้อ ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๔ เด็กชายชยกร ลิ้มสุวรรณ ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๕ เด็กชายปาณศร ลิขิตพิทยตระกูล ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๕ เด็กชายธนธัช เขมาวุฒานนท์ ป.5 ชุมชนไมตรีอุทิศ
รางวัลที่ ๗ เด็กหญิงนันท์นภัส หัวเมืองราช ป.5 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๘ เด็กหญิงชนัญชิดา ศุภติมัสโร ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๘ เด็กหญิงศีรา ทุมโคตร ป.5 พระแม่สกลสงเคราะห์
รางวัลที่ ๑๐ เด็กหญิงพีรดา พึ่งพุ่มแก้ว ป.6 พระแม่สกลสงเคราะห์
       

โรงเรียนอื่นแทรกลำดับที่ 5

 

รางวัลระดับชาติ

รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับชาติใน

(แต่ละระดับการสอบ)

                 รางวัลที่ 1                    ทุนการศึกษา 100,000 บาท
                 รางวัลที่ 2                    ทุนการศึกษา 30,000 บาท
                 รางวัลที่ 3                    ทุนการศึกษา 20,000 บาท
                 รางวัลที่ 4                    ทุนการศึกษา 10,000 บาท
              รางวัลที่ 5                ทุนการศึกษา 9,000 บาท
                 รางวัลที่ 6                    ทุนการศึกษา 8,000 บาท
                 รางวัลที่ 7                    ทุนการศึกษา 7,000 บาท
                 รางวัลที่ 8                    ทุนการศึกษา 6,000 บาท
                 รางวัลที่ 9                    ทุนการศึกษา 5,000 บาท
                 รางวัลที่ 10-20                    ทุนการศึกษา 3,500 บาท

 

รางวัลระดับจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับจังหวัด

(ในแต่ละระดับการสอบ)

                   รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
                   รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 900 บาท
                   รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 800 บาท
                   รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษา 700 บาท
                   รางวัลที่ 5 ทุนการศึกษา 600 บาท
                   รางวัลที่ 6-10 ทุนการศึกษา 500 บาท