บำเพ็ญประโยชน์ วันเฉลิมพระเกียรติ ร.10

นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562