นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล

นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากลโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย และกรรมการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนตามแผนงานมาตรฐานสากล และดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาแผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงการนิเทศ โดยการนิเทศตามหมวด โดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA การวิเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมวด 1 : การนำองค์กร หมวด 2 : กลยุทธ์ หมวด 3 : ลูกค้า หมวด 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 : บุคลากร หมวด 6 : การปฏิบัติการ