นิทรรศการภาพถ่าย ดนตรี และสื่อผสม

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย ดนตรี และสื่อผสม“ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใจแห่งความหวัง”ในโอกาสครบรอบ 1 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทย (1st Anniversary of Pope Francis Apostolic Visit to Thailand) และมีการประกวดร้องเพลงในนิทรรศการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน)