นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาจากโครงการ TEDET

เด็กชายพลภัทร ปริพิทักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

polapat