นักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 ซึ่งจัดด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองและรพ.สต.วัดบางไผ่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างผู้นำนักเรียนให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อให้ผู้นำนักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียน และชุมชนได้
3. เพื่อให้ผู้นำนักเรียนสามารถช่วยเหลือดูแลทางด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ตนเอง ต่อเพื่อนนักเรียน ต่อสมาชิกในครอบครัว และชุมชนได้

1