นักเรียนปฐมวัยทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แบบง่าย ๆ ด้วยการร่วมกันดูแลความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน