ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จังหวัดนนทบุรี ที่วัดละหาร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563