ฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต

พิธีฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมพิธีฉลองศาสนนามเซอร์ลิลี่ นิลเขต ซึ่งพิธีดังกล่าว เริ่มต้นที่ผู้แทนครูและนักเรียนของแต่ละสายชั้นพร้อมกันหน้าลาน ห้องประชุมราชินีสวรรค์ เมื่อมาเซอร์ลิลี่ นิลเขตมาถึง ทุกคนร่วมร้องเพลง Happy Feast Day ผู้แทนนักเรียน เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ผู้แทนครู กล่าวคำแสดงความยินดี หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยมอบมาลัยกร ต่อด้วยตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน มอบดอกไม้และมอบของขวัญ และเซอร์ลิลี่ นิลเขตให้โอวาท และก่อนจบพิธี ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ร้องเพลงประกอบท่าทาง ชื่อเพลง “เราจะเดิน…”