ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โชติกาธารารีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ความมีวินัย ฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์