ความรู้เรื่องยาเสพติดจากสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สภานักเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดหน้าเสาธง และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด