คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นำโดยเซอร์ลิลี่ นิลเขต เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ในหัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” เมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยที่ประชุมได้นำเสนอเรื่อง

-พระสมณลิขิต CHRISTUS VIVIT (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)

-5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนามการเรียนรู้

-บริหารโรงเรียนอย่างไรเพื่อสร้าง Active Citizen

-พลังสมอง ศักยภาพสู่ความสำเร็จ

-คุณธรรมในยุค 5.0 -สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่

-ผู้นำแห่งอนาคต

-ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

-การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต และอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความมั่นคง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์การดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนและบุคลากรทุกภาคส่วน

ประชุมสัมมนา_๑๙๐๘๒๑_0001