คณะครูได้อบรม หัวข้อ “หลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูได้อบรม หัวข้อ “หลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์”