คณะครูและพนักงานร่วมพิธีมิซซาและขอบคุณผู้ใหญ่

คณะครูและพนักงานร่วมพิธีมิซซาและขอบคุณผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566