คณะครูเข้าอบรม การจัดการเรียนรู้ภาษา CODING, ภาษาแห่งโลกอนาคต

คณะผู้บริหารนำโดย เซอร์ลิลี่ นิลเขต และครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนรู้ภาษา CODING, ภาษาแห่งโลกอนาคต ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Algorithm Unplugged ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 คือการรู้เท่าทันดิจิดัล ผ่านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ โดยมีทักษะด้านการคิด (Think) การแก้ปัญหา (Solve) และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovate) เข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเติบโตขึ้นไปมีความพร้อม มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

Coding ลพบุรี_๑๙๑๐๒๗_0001